นายกเทศมนตรี

นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

  ประวัตินายกฯ

  สัมภาษณ์พิเศษ

ข้อมูลทั่วไป

  ประวัติความเป็นมา

  สภาพภูมิประเทศ

  สภาพเศรษฐกิจ

  สินค้าและผลิตภัณฑ์

  รวมภาพเทศบาล

บุคคลากร

  คณะผู้บริหาร

  สมาชิกสภา

  คณะผู้นำท้องถิ่น

  คณะกรรมการชุมชน

  โครงสร้างราชการ

ส่วนราชการ

  สำนักปลัด

  กองคลัง

  กองช่าง

  กองสาธาณสุขฯ

  กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น

  แผนยุทธศาสตร์

  แผนพัฒนาสามปี

  แผนอัตรากำลังสามปี

  แผนดำเนินการ

  เทศบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่าย

  แผนอัตรากำลัง

 รายงานผลการปฏิบัติงาน

  นโยบาย

 
     
 

 

 
 

อัตรากำลัง

 
 
กอง
จำนวนพนักงานแยกตามระดับ
การศึกษา
1
2
3
4
5
6
7
8
ป.ตรี+
-ป.ตรี
สำนักปลัด
-
3
3
2
-
-
2
-
8
2
กองคลัง
-
1
2
1
-
1
1
-
5
1
กองช่าง
-
-
2
-
-
1
-
1
4
-
กองสาธาณสุขฯ
-
-
-
-
-
3
1
1
5
-
กองการศึกษา
-
-
1
1
-
-
-
-
2
-
รวม
-
4
8
4
-
5
4
2
24
3
 
     
 

จำนวนบุคลากร                                     จำนวน           112  คน
  พนักงานเทศบาล                                  จำนวน             27  คน
  ลูกจ้างประจำ                                      จำนวน             11  คน
  พนักงานจ้างตามภารกิจ                          จำนวน             49  คน
  พนักงานจ้างทั่วไป                                 จำนวน            25   คน
ระดับการศึกษา                                     
  ประถมศึกษา                                      จำนวน              11 คน
  มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา                      จำนวน              46  คน
  ปริญญาตรี                                        จำนวน              49 คน
  สูงกว่าปริญญาตรี                                 จำนวน              6   คน

 
 
 
 
 

Copyright ©2011 huaykapi.go.th