นายกเทศมนตรี

นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

  ประวัตินายกฯ

  สัมภาษณ์พิเศษ

ข้อมูลทั่วไป

  ประวัติความเป็นมา

  สภาพภูมิประเทศ

  สภาพเศรษฐกิจ

  สินค้าและผลิตภัณฑ์

  รวมภาพเทศบาล

บุคคลากร

  คณะผู้บริหาร

  สมาชิกสภา

  คณะผู้นำท้องถิ่น

  คณะกรรมการชุมชน

  โครงสร้างราชการ

ส่วนราชการ

  สำนักปลัด

  กองคลัง

  กองช่าง

  กองสาธาณสุขฯ

  กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น

  แผนยุทธศาสตร์

  แผนพัฒนาสามปี

  แผนอัตรากำลังสามปี

  แผนดำเนินการ

  เทศบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่าย

  แผนอัตรากำลัง

 รายงานผลการปฏิบัติงาน

  นโยบาย

 
โครงสร้างราชการ
 
นายเกษมสันต์ คงแสนคำ
ปลัดเทศบาล
นายเศรษฐพร ถนัดหัตถกรรม
รองปลัดเทศบาล
 
นางทอปัด สร้อยเพ็ชร
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
 
นายทวี ฮั้วรุ่งเรือง   นางอุทัยทิพย์ เครือละม้าย
ผู้อำนวยการกองช่าง   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
 
นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ   นายเกษมสันต์ คงแสนคำ
    ปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองคลัง   รก.ผู้อำนวยกองการศึกษาฯ
 
 
 
 
 

Copyright ©2011 huaykapi.go.th