นายกเทศมนตรี

นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

  ประวัตินายกฯ

  สัมภาษณ์พิเศษ

ข้อมูลทั่วไป

  ประวัติความเป็นมา

  สภาพภูมิประเทศ

  สภาพเศรษฐกิจ

  สินค้าและผลิตภัณฑ์

  รวมภาพเทศบาล

บุคคลากร

  คณะผู้บริหาร

  สมาชิกสภา

  คณะผู้นำท้องถิ่น

  คณะกรรมการชุมชน

  โครงสร้างราชการ

ส่วนราชการ

  สำนักปลัด

  กองคลัง

  กองช่าง

  กองสาธาณสุขฯ

  กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น

  แผนยุทธศาสตร์

  แผนพัฒนาสามปี

  แผนอัตรากำลังสามปี

  แผนดำเนินการ

  เทศบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่าย

  แผนอัตรากำลัง

 รายงานผลการปฏิบัติงาน

  นโยบาย

 
สมาชิกสภา
 

   นายประดิษฐ์ นิสสัยสุข

     ประธานสภาเทศบาล
 
     นายขจร ชลเจริญ     จ.ส.ท.ธีรธร ประไพ
รองประธานสภาเทศบาล        เลขานุการสภาเทศบาล
 
นายสมบูรณ์ ประไพ   นายอรุณ ประไพ
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล
 
นายสุข เต็มนุช   นายธวัช ปิยะวาทินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล
 
นายปรีดา ราศรีจันทร์   นางสาวอริสรา สุขเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล
 
นายประมาณ ปราดเปรื่อง   นายชาลี ประไพ
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล
 

   นายไพฑูรย์ สิทธินิสัยสุข

     สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright ©2011 huaykapi.go.th