นายกเทศมนตรี

นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

  ประวัตินายกฯ

  สัมภาษณ์พิเศษ

ข้อมูลทั่วไป

  ประวัติความเป็นมา

  สภาพภูมิประเทศ

  สภาพเศรษฐกิจ

  สินค้าและผลิตภัณฑ์

  รวมภาพเทศบาล

บุคคลากร

  คณะผู้บริหาร

  สมาชิกสภา

  คณะผู้นำท้องถิ่น

  คณะกรรมการชุมชน

  โครงสร้างราชการ

ส่วนราชการ

  สำนักปลัด

  กองคลัง

  กองช่าง

  กองสาธาณสุขฯ

  กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น

  แผนยุทธศาสตร์

  แผนพัฒนาสามปี

  แผนอัตรากำลังสามปี

  แผนดำเนินการ

  เทศบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่าย

  แผนอัตรากำลัง

 รายงานผลการปฏิบัติงาน

  นโยบาย

 
     
 

 

 
 

กองคลัง

 
 

มีหน้าที่ควบคุม  ดูแล  และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในด้านการพัฒนารายได้  งานการเงินและบัญชี  งานผลประโยชน์  การจัดเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ งานเร่งรัดรายได้  งานสถิติการคลัง  รวมทั้งงานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  การจัดซื้อ –จัดจ้าง  การประกวดราคา และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 
 
 
 

   นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ

 
 
     
     
     
     
 
 

Copyright ©2011 huaykapi.go.th