นายกเทศมนตรี

นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

  ประวัตินายกฯ

  สัมภาษณ์พิเศษ

ข้อมูลทั่วไป

  ประวัติความเป็นมา

  สภาพภูมิประเทศ

  สภาพเศรษฐกิจ

  สินค้าและผลิตภัณฑ์

  รวมภาพเทศบาล

บุคคลากร

  คณะผู้บริหาร

  สมาชิกสภา

  คณะผู้นำท้องถิ่น

  คณะกรรมการชุมชน

  โครงสร้างราชการ

ส่วนราชการ

  สำนักปลัด

  กองคลัง

  กองช่าง

  กองสาธาณสุขฯ

  กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น

  แผนยุทธศาสตร์

  แผนพัฒนาสามปี

  แผนอัตรากำลังสามปี

  แผนดำเนินการ

  เทศบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่าย

  แผนอัตรากำลัง

 รายงานผลการปฏิบัติงาน

  นโยบาย

 
     
 

 

 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
  มีหน้าที่ควบคุมดูแล  รับผิดชอบงานด้านการบริการทางการแพทย์  งานศูนย์บริการสาธารณสุข  งานรักษาความสะอาด  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
 
 
 
 
 
     
     
     
     
 
 

Copyright ©2011 huaykapi.go.th