นายกเทศมนตรี

นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

  ประวัตินายกฯ

  สัมภาษณ์พิเศษ

ข้อมูลทั่วไป

  ประวัติความเป็นมา

  สภาพภูมิประเทศ

  สภาพเศรษฐกิจ

  สินค้าและผลิตภัณฑ์

  รวมภาพเทศบาล

บุคคลากร

  คณะผู้บริหาร

  สมาชิกสภา

  คณะผู้นำท้องถิ่น

  คณะกรรมการชุมชน

  โครงสร้างราชการ

ส่วนราชการ

  สำนักปลัด

  กองคลัง

  กองช่าง

  กองสาธาณสุขฯ

  กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น

  แผนยุทธศาสตร์

  แผนพัฒนาสามปี

  แผนอัตรากำลังสามปี

  แผนดำเนินการ

  เทศบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่าย

  แผนอัตรากำลัง

 รายงานผลการปฏิบัติงาน

  นโยบาย

 
     
 

 

 
 

สำนักปลัด

 
 

สำนักปลัดเทศบาล    แบ่งออกเป็น  2  ฝ่ายดังนี้

 
 

ฝ่ายอำนวยการ  มีหน้าที่ควบคุมดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การให้บริการประชาชนด้านบริการน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จัดเตรียมให้บริการด้านสถานที่วัสดุ  อุปกรณ์  การติดต่ออำนวยความสะดวกต่าง ๆ งานพัฒนาชุมชน  การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน  ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ฝ่ายปกครอง  มีหน้าที่ควบคุมดูแล  งานสารบรรณของเทศบาลจัดการประชุมสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล  งานเลือกตั้ง  งานด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน  งานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาล งานวิชาการ  งานนิติการ  งานประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 
 
 
 

   นางทอปัด สร้อยเพ็ชร

หัวหน้าสำนักปลัดฯ
 
 
     
     
     
     
 
 

Copyright ©2011 huaykapi.go.th