นายกเทศมนตรี

นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

  ประวัตินายกฯ

  สัมภาษณ์พิเศษ

ข้อมูลทั่วไป

  ประวัติความเป็นมา

  สภาพภูมิประเทศ

  สภาพเศรษฐกิจ

  สินค้าและผลิตภัณฑ์

  รวมภาพเทศบาล

บุคคลากร

  คณะผู้บริหาร

  สมาชิกสภา

  คณะผู้นำท้องถิ่น

  คณะกรรมการชุมชน

  โครงสร้างราชการ

ส่วนราชการ

  สำนักปลัด

  กองคลัง

  กองช่าง

  กองสาธาณสุขฯ

  กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น

  แผนยุทธศาสตร์

  แผนพัฒนาสามปี

  แผนอัตรากำลังสามปี

  แผนดำเนินการ

  เทศบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่าย

  แผนอัตรากำลัง

 รายงานผลการปฏิบัติงาน

  นโยบาย

 
     
 

 

 
 

กองการศึกษา

 
  มีหน้าที่ควบคุมดูแล  รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านงานบริหารและวิชาการทางการศึกษา       งานโรงเรียน  งานนิเทศการศึกษา งานกิจกรรมนักเรียน  งานเผยแพร่และแนะแนวการศึกษา  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
 
 
นายเกษมสันต์ คงแสนคำ
ปลัดเทศบาล
รก.ผู้อำนวยกองการศึกษาฯ
 
 
     
     
     
     
 
 

Copyright ©2011 huaykapi.go.th