นายกเทศมนตรี

นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

  ประวัตินายกฯ

  สัมภาษณ์พิเศษ

ข้อมูลทั่วไป

  ประวัติความเป็นมา

  สภาพภูมิประเทศ

  สภาพเศรษฐกิจ

  สินค้าและผลิตภัณฑ์

  รวมภาพเทศบาล

บุคคลากร

  คณะผู้บริหาร

  สมาชิกสภา

  คณะผู้นำท้องถิ่น

  คณะกรรมการชุมชน

  โครงสร้างราชการ

ส่วนราชการ

  สำนักปลัด

  กองคลัง

  กองช่าง

  กองสาธาณสุขฯ

  กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น

  แผนยุทธศาสตร์

  แผนพัฒนาสามปี

  แผนอัตรากำลัง

  แผนดำเนินการ

  เทศบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่าย

 รายงานผลการปฏิบัติงาน

  นโยบาย

 ควบคุมภายใน 2557

  คำแถลงนายก 2556

  ผลปฏิบัติตามนโยบาย นายก 2557

  คู่มือประชาชน 1 2 3

 

 

 

เทศบัญัติ

  เทศบัญญัติการกำจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
พ.ศ.2553

  เทศบัญญัติกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ.2553

  เทศบัญญัติกิจการอันตราย
ฉบับที่ ๒

  เทศบัญญัติตลาดพ.ศ.2553

 เทศบัญญัติสถานที่จำหน่าย
อาหารและสถานที่สะสม
พ.ศ.2553


เทศบัญญัติกำหนดค่าตอบแทน

เทศบัญญัติหลักเกณฑ์
การลดหย่อนที่ดิน

 

 


 

 

 

ระเบียบ

  ขอใช้รถยนต์สุขาเคลื่อนที่

  ป้าย

  ระเบียบศพด.บ้านห้วยกะปิ

  ระเบียบศพด.วัดเขาเชิงเทียนฯ

  ระเบียบศพดบ้านชากพุดซา

 

 

 

  

  

  

 

 

  
 
   
   
 

18-9-58 :: รับจ่าย เดือนก.ย.58
18-9-58 :: จ้างเหมา ถ.ลาดยางแอสฟัลท์ติก ม.1
18-9-58 :: จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร ม.2
16-9-58 :: ประกวดราคาวางท่อ ม.4
16-9-58 :: ประกวดราคาสร้าง ถ.คสล.+วางท่อ ม.6 ด้วยระบบอิเล็ดทรอนิกส์
10-2-58 :: ประกาศสอบราคารับทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอย
2-9-58 :: ผลการประมูล คสล+วางท่อ ม.3
ประกวดราคาก่อสร้าถนน คศล+วางท่อ ม.6
ประกวดราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ สายประชาวัฒนา 1
28-7-58 :: ประกวดราคาก่อสร้าง ถ.คสล.+พร้อมท่อระบายน้ำ ม.3
15-7-58 :: ผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วสนามกีฬาเทศบาล
10-7-58 :: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.2 ม.7
10-7-58 :: ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดแม่ข่ายระบบกระจายเสีย
3-7-58 :: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
24-6-58 :: สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วรอบสนามกีฬา
เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
19-6-58 :: ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ชุดแม่ข่าย
ระบบกระจายเสียงและชุดลูกข่าย
11-6-58 :: ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเลคทรอนิกส์
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
สอบราคาจ้างเหมา ถ.หินคลุก+วางท่อ ม.5
ตรวจรับงาน ถ.คสล.+วางท่อ
 


24-9-58:: ประกาศผู้มีสิทธิพนักงานขับรถ
10-9-58:: รับสมัครพนักงานขับรถ
17-6-58 :: ประกาศผู้ผ่านเกณฑ์เป็น พ.จ้างตามภารกิจ
12-6-58 :: รายชื่อผูมีสิทธฺเข้ารับการคัดเลือกเป็น พ.จ้างตามภารกิจและ .จ้างทั่วไป
รับสมัคและสรรหาพนักงานจ้าง
รับสมัครหัวหน้าสำนักปลัด 1 อัตรา
รับสมัครและสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
เบี้ยความพิการ
  -คู่มือสิทธิของผู้พิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประกาศรายชื่อเข้ารับการประเมิน
19-5-57 ผู้มีสิทธิสอบ พนง.เทศบาล
รับสมัคร หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา
 

4-8-58 :: ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
24-7-58 :: รายรับ-จ่ายเดือน มิ.ย.58
24-7-58 :: รายรับ-จ่ายเดือน พ.ค.58
22-6-58 :: รายรับ-จ่ายเงินสด เดือนเม.ย.58
12-6-58 :: รายรับ-จ่ายเงินสดเดือน มี.ค.58
12-6-58 :: รายรับ-จ่ายเงินสดเดือน ก.พ. 58
รายรับ-จ่ายเดือน พ.ย. 57
รายรับ-จ่ายเดือน ต.ค.2557
สรุปรายรับ-จ่าย ประจำปี 2557
รายรับ-จ่ายเดือน ก.ย.57
รายรับ-จ่ายเดือนสิงหาคม 2557
รายรับ-จ่ายเดือนมิถุนายน 2557
iายรับ-จ่ายเดือนพฤษภาคม 2557
 
 

 

Copyright ©2011 huaykapi.go.th

คลิกเลย