นายกเทศมนตรี

นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

  ประวัตินายกฯ

  สัมภาษณ์พิเศษ

ข้อมูลทั่วไป

  ประวัติความเป็นมา

  สภาพภูมิประเทศ

  สภาพเศรษฐกิจ

  สินค้าและผลิตภัณฑ์

  รวมภาพเทศบาล

บุคคลากร

  คณะผู้บริหาร

  สมาชิกสภา

  คณะผู้นำท้องถิ่น

  คณะกรรมการชุมชน

  โครงสร้างราชการ

ส่วนราชการ

  สำนักปลัด

  กองคลัง

  กองช่าง

  กองสาธาณสุขฯ

  กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น

  แผนยุทธศาสตร์

  แผนพัฒนาสามปี

  แผนอัตรากำลังสามปี

  แผนดำเนินการ

  เทศบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่าย

  แผนอัตรากำลัง

 รายงานผลการปฏิบัติงาน

  นโยบาย

 
     
 
ประวัติตำบลห้วยกะปิ
 
 
ตำบลนี้มีลำห้วยใหญ่ อันเกิดจากทิวเขาเขียวไหลผ่านตำบลห้วยกะปิหนองข้างคอกสู่อ่าว ชลบุรีที่ ตำบลห้วยกะปิ ปัจจุบันพื้นที่ชายทะเลงอกออกไปมากลำห้วยกะปิไหลผ่านตำบล เสม็ดแล้วลงสู่อ่าวชลบุรี ลำห้วยนี้อยู่ทางด้านเหนือของโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ในสมัย โบราณลำห้วยนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยกุ้งเคย ชาวบ้านในแถบนี้ได้อาศัยจับกุ้งเคยในลำน้ำ มาทำเป็นกะปิขายเป็นอาชีพ ลำห้วยนี้จึงได้ชื่อว่า "ห้วยกะปิ" ตามชื่อของอาชีพ คนทำกะปิในสมัยนั้น จากนั้นประชาชนได้นำเอาชื่อลำห้วยนี้มาตั้งเป็นตำบลอีกทีหนึ่ง นับแต่นั้นเป็นต้นมา ตำบลนี้จึงได้ชื่อว่า "ตำบลห้วยกะปิ"
 
 
         
     
         
 
 
มีเรื่องเล่ากันต่อๆ มาว่าตำบลห้วยกะปินี้มีเขาสำคัญอยู่ 2 ลูก คือ เขาพงเสือกับเขาเชิงเทียน มีถ้ำทะลุติดต่อกันได้ ลักษณะคล้ายอุโมงค์ภายในถ้ำหรืออุโมงค์นั้น เป็นที่อยู่ของ ชาวลับแล เป็นผู้มีวาจาสัจถือคำพูดเป็นสำคัญ ผู้ที่ไม่มีสัจจะ อยู่ในเขตนี้ ไม่ได้จะถูกขับไล่ออกไปจาก ที่นี่ ชาวลับแลได้ไปมาหาสู่กับชาวบ้านใกล้เคียง สามารถหยิบยืมข้าวของในเมืองลับแล มาใช้ในงานพิธีต่างๆ เช่น งานบวชนาค ทำบุญเลี้ยงพระ แต่งงาน โกนจุก ชาวบ้านใน ละแวกนั้นได้ขอยืมเป็นประจำ ต่อมามีชาวบ้านไปขอยืมแล้วไม่ยอมเอาของไปคืน ชาวลับแล ก็เบื่อหน่ายในความเห็นแก่ตัว ของชาวบ้านก็เลยเลิกคบ กลบปากถ้ำทางเข้าสู่ เมืองลับแล ก็เลยปิดสนิท ในวันดีคืนดีชาวบ้านแถบนี้มักจะได้ยินเสียงปี่พาทย์ มโหรีขับกล่อมเสียง ไพเราะจับใจซึ่งเป็นเรื่องที่น่าคิดเปรียบเทียบคนปัจจุบันว่า "ปัจจุบันคนดีมีน้อย ศีลธรรม ก็เสื่อมลง ความเชื่อถือของคนก็น้อยลงไปไม่เหมือนสมัยโบราณ"
 
 
         
     
         
 
 
 

Copyright ©2011 huaykapi.go.th