นายกเทศมนตรี

นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

  ประวัตินายกฯ

  สัมภาษณ์พิเศษ

ข้อมูลทั่วไป

  ประวัติความเป็นมา

  สภาพภูมิประเทศ

  สภาพเศรษฐกิจ

  สินค้าและผลิตภัณฑ์

  รวมภาพเทศบาล

บุคคลากร

  คณะผู้บริหาร

  สมาชิกสภา

  คณะผู้นำท้องถิ่น

  คณะกรรมการชุมชน

  โครงสร้างราชการ

ส่วนราชการ

  สำนักปลัด

  กองคลัง

  กองช่าง

  กองสาธาณสุขฯ

  กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น

  แผนยุทธศาสตร์

  แผนพัฒนาสามปี

  แผนอัตรากำลังสามปี

  แผนดำเนินการ

  เทศบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่าย

  แผนอัตรากำลัง

 รายงานผลการปฏิบัติงาน

  นโยบาย

 
     
  เศรษฐกิจ  
 

อาชีพ 
ชุมชนในเทศบาลตำบลห้วยกะปิ  เดิมเป็นชุมชนเกษตรกรรม  มีอาชีพเพาะปลูก  การทำไร่ ทำนา ทำไร่อ้อย  และไร่มันสำปะหลัง เป็นหลัก  ปัจจุบันสภาพชุมชนเปลี่ยนไป ทำให้ภาคการเกษตรกรรมลดความสำคัญลงไปมาก อาชีพที่ยังมีอยู่ในชุมชน ได้แก่ ทำไร่  ทำไร่อ้อย  และไร่มันสำปะหลัง   นอกจากนี้ยังมีอาชีพ ค้าขาย รับจ้างทั่วไป ทำธุรกิจเกี่ยวกับรถบรรทุกและรถยนต์รับจ้าง
การพาณิชยกรรมในเขตเทศบาล
ธนาคาร                                                             9      แห่ง
บริษัท                                                            122      แห่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด                                               17        แห่ง
สถานีบริการน้ำมัน                                              4         แห่ง
สถานีบริการแก๊ส                                                2         แห่ง
ห้างสรรพสินค้า                                                  2         แห่ง
ร้านค้าต่าง ๆ                                                  155        แห่ง     
โรงงานอุตสาหกรรม                                            11        แห่ง
สถานบริการ
โรงแรม                                                            4        แห่ง
โรงภาพยนตร์                                                     1        แห่ง
สถานที่จำหน่ายอาหาร                                        101      แห่ง
สถานที่สะสมอาหาร                                            91       แห่ง
หมายเหตุ      ข้อมูล  ณ   เดือน  พฤษภาคม  2555

 
  สังคม  
 

การสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยกะปิ   1 แห่ง
คลินิก   3   แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  7  แห่ง
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี ( ม.ค.-ธ.ค. 2554) จำนวน  45  ครั้ง  (ส่วนใหญ่เป็นไฟไหม้หญ้า) 
รถดับเพลิง         จำนวน     2  คัน     
คันที่  1  จุน้ำได้   10,000  ลบ.ม.
คันที่  2  จุน้ำได้   15,000  ลบ.ม.
รถบรรทุกน้ำ      จำนวน     1   คัน      จุน้ำได้  6,000  ลิตร 
รถกระเช้า         จำนวน    2    คัน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
อาสาสมัครปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์          50        คน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                   98        คน
อาสาสมัครตำรวจบ้าน                                70        คน
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม   1          ศูนย์
ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาภัย     1          ศูนย์
ที่เกิดจากธรรมชาติต่างๆ
ศูนย์วิทยุ / รับแจ้งเหตุ ตำบลห้วยกะปิ               1          ศูนย์
การจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ
ลูกเสือชาวบ้าน                                         2          รุ่น
กลุ่มสตรีพัฒนาตำบลห้วยกะปิ                        1          กลุ่ม
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลห้วยกะปิ         1          ชมรม
ชมรมผู้สูงอายุ                                          1          ชมรม
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต                            1          กลุ่ม
กลุ่มเกษตรกรทำไร่ตำบลห้วยกะปิ                    1          กลุ่ม
กลุ่มทำพวงหรีด ดอกไม้จันทน์                         1          กลุ่ม
กลุ่มผูกผ้างานพิธี                                      1          กลุ่ม
กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       1          กลุ่ม
กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน                                     7          กลุ่ม
กลุ่มสหกรณ์ร้านค้าชุมชน                              1          กลุ่ม
กลุ่ม อปพร. / อสป.  ตำบลห้วยกะปิ                 1          กลุ่ม
กลุ่มผ้าบาติกตำบลห้วยกะปิ                           1          กลุ่ม
หมายเหตุ      ข้อมูล  ณ   เดือน  พฤษภาคม  2555

 
 

วัฒนธรรม / เทศกาล
ประเพณีท้องถิ่นและเทศกาลที่สำคัญ

งาน

ลักษณะกิจกรรม

ช่วงเวลาที่จัดงาน

1. ประเพณีงานประจำปี
ศาลจ้าวพ่อแขก
2.  ประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
3.  ประเพณีพิธีกองข้าว
(ศาลจ้าวพ่อเขาเขียว)

 

4. ประเพณีแห่เทียนพรรษา

-  ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 
-  การแสดงจากคณะลิเก
- ทำบุญ  รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

-  ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  9 รูป
-  การแสดงจากคณะลิเก
-  พิธีกองข้าว  การละเล่นกีฬา                  พื้นบ้านตะกร้อลอดบ่วง
- จัดขบวนแห่เทียนไปถวายวัด

- ขึ้น  8 – 9  ค่ำ  เดือน  4  ของทุกปี

- วันที่  29  เมษายน  ของทุกปี

- ขึ้น 10 และ 11 ค่ำเดือน  6 ของทุกปี

- แรม  1  ค่ำ  เดือน  8

ศาสนา
ประชาชนในตำบลห้วยกะปิส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด  3  แห่ง  ศาลจ้าว  4  แห่ง

 
 

การศึกษา

 

ระดับการศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี
เขต 1 (สพป.ชบ.1)

 

รวม

สังกัดเทศบาล
ตำบลห้วยกะปิ

สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนโรงเรียน
จำนวนห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก

 

3
11
291
13

 

-
-
-
-

 

-
-
-
-

 

3
11
291
13

ระดับอนุบาล
จำนวนโรงเรียน
จำนวนห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
จำนวนครู อาจารย์

 

-
-
-
-

 

1
3
71
3

 

2
8
230
8

 

3
11
301
11

ระดับประถมศึกษา
จำนวนโรงเรียน
จำนวนห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
จำนวนครู อาจารย์

 

-
-
-
-

 

1
6
189
12

 

2
24
728
24

 

3
30
917
36

ระดับมัธยมศึกษา
จำนวนโรงเรียน
จำนวนห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
จำนวนครู อาจารย์

 

-
-
-
-

 

1
5
141
10

 

-
-
-
-

 

1
5
141
10

หมายเหตุ   ข้อมูล ณ เดือน  พฤษภาคม  2555   
1. สังกัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชากพุดซา , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
2. สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ได้แก่ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
3. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านชากพุดซา และโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ
        
แหล่งการเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลห้วยกะปิ
ห้องสมุดประชาชนเทศบาลตำบลห้วยกะปิ
ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตตำบลห้วยกะปิ

 
     
     
     
 
 

Copyright ©2011 huaykapi.go.th