นายกเทศมนตรี

นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

  ประวัตินายกฯ

  สัมภาษณ์พิเศษ

ข้อมูลทั่วไป

  ประวัติความเป็นมา

  สภาพภูมิประเทศ

  สภาพเศรษฐกิจ

  สินค้าและผลิตภัณฑ์

  รวมภาพเทศบาล

บุคคลากร

  คณะผู้บริหาร

  สมาชิกสภา

  คณะผู้นำท้องถิ่น

  คณะกรรมการชุมชน

  โครงสร้างราชการ

ส่วนราชการ

  สำนักปลัด

  กองคลัง

  กองช่าง

  กองสาธาณสุขฯ

  กองการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น

  แผนยุทธศาสตร์

  แผนพัฒนาสามปี

  แผนอัตรากำลังสามปี

  แผนดำเนินการ

  เทศบัญญัติงบประมาณ
    รายจ่าย

  แผนอัตรากำลัง

 รายงานผลการปฏิบัติงาน

  นโยบาย

 
     
 

 

 
 

สภาพทั่วไป

 
 

ลักษณะภูมิประเทศ

 
 

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ  ตั้งอยู่เลขที่  9/29  หมู่ที่  4  ตำบลห้วยกะปิ  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรีเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี 5  กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดชลบุรี  5   กิโลเมตร   มีเนื้อที่โดยประมาณ  14.5 ตารางกิโลเมตร  หรือ  9,062  ไร่ ได้รับการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลโดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกะปิ เป็น“เทศบาลตำบลห้วยกะปิ”  ตั้งแต่วันที่  24  สิงหาคม  2550 เป็นต้นไป
     ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี  3   ฤดู  คือ
 ฤดูร้อน     เริ่มตั้งแต่เดือน   มีนาคม - พฤษภาคมของทุกปี
 ฤดูฝน      เริ่มตั้งแต่เดือน   มิถุนายน - ตุลาคมของทุกปี
ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแต่เดือน   พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ของทุกปี
     อาณาเขตและเขตการปกครอง
ทิศเหนือ         จรดเทศบาลเมืองบ้านสวนและตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี
ทิศใต้             จรดตำบลเหมืองและเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี
ทิศตะวันออก   จรดตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี
ทิศตะวันตก     จรดตำบลเสม็ด และเทศบาลตำบลอ่างศิลาโดยมีแนวถนนสุขุมวิทกั้นเขตแดน
เทศบาลตำบลห้วยกะปิมีจำนวน 7 ชุมชน โดยแยกเป็น ดังนี้
จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาล เต็มทั้งหมู่บ้าน 5 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3,6,7
จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาล บางส่วน 2 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 4,5

ท้องถิ่นอื่นในตำบล  :จำนวนเทศบาล 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลอ่างศิลา
 
     
 

ปี พ.ศ

หญิง (คน)

ชาย  (คน)

รวม

บ้าน (หลัง)

2549

4,694

4,309

9,003

5,174

2550

4,931

4,483

9,414

5,501

2551

5,020

4,554

9,574

5,957

2552

5,375

4,861

10,236

6,459

2553

5,776

5,192

10,968

6,605

2554

6,113

5,429

11,542

6,796

 
 
ประชากรตามทะเบียนราษฎร
 
 

หมู่ที่

ชุมชน

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

รวม
(คน)

จำนวนครัวเรือน(หลัง)

1

บ้านทุ่งสระ

1,132

1,344

2,476

2,140

2

บ้านห้วยกะปิ

389

428

817

679

3

บ้านหนองสมอ

553

644

1,197

919

4

บ้านชากพุดซา

1,314

1,510

2,824

1,388

5

บ้านหนองกระเสริม

952

1,046

1,998

1,217

6

บ้านไร่ไหหลำ

359

349

708

319

7

บ้านมาบหวาย

1,002

1,090

2,092

514

รวม

7  ชุมชน

5,701

6,411

12,112

7,176

 
 

จำนวนประชากรหนาแน่นเฉลี่ย   835    คน / ตารางกิโลเมตร

 
  โครงสร้างพื้นฐาน  
 

การคมนาคมขนส่ง
การคมนาคมประชาชนส่วนใหญ่นิยมเดินทางโดยรถยนต์ ส่วนตัว  รถโดยสารประจำทาง 
รถรับจ้างขนาดเล็กอื่นๆ  และรถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง  สภาพโดยทั่วไปเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นถนนลูกรังในบางสาย
จำนวนถนนในเขตตำบลห้วยกะปิ
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจำนวน           68      สาย
ถนนลูกรัง                                    18     สาย                             
ถนนคอนกรีต                                 6      สาย                               
การสื่อสารโทรคมนาคม
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข   1  แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   7  แห่ง
หมายเหตุ      ข้อมูล  ณ   เดือน  พฤษภาคม  2555

 
 
             
       
             
 
  ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
 

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
ทรัพยากรในตำบลห้วยกะปิ ส่วนมากจะเป็น พวกหิน  หินแกรนิต  หินลูกรัง  หินผุ
หินคลุกสำหรับถมถนน จนทำให้มีธุรกิจเกี่ยวกับการทำเหมืองหินและโรงโม่หินเกิดขึ้นในตำบลห้วยกะปิดังนี้
            1 )  เหมืองหิน  จำนวน    7   เหมือง
            1.  เหมืองแร่  หจก.ว พิบูลย์กิจ                           5.  เหมืองแร่ หจก.ธารรัก
            2.  เหมืองแร่  บจก.บี อาร์ เอ็นยิเนียริ่ง                   6.  เหมืองแร่ บจก.ปรินดา มหาชน
            3.  เหมืองแร่  หจก.ทัศนาชลบุรี                           7.  เหมืองแร่ นางสวน   เดชชีวะ   
          4.  เหมืองแร่ บจก.ศิลาพรชัย                                 
2 ) โรงโม่หิน  จำนวน      8       แห่ง                                     
1.  หจก.ว.พิบูลย์กิจ                             ที่ตั้ง   ม. 2
2.  บจก.บี อาร์ เอ็นยิเนียริ่ง                     ที่ตั้ง   ม. 6
3.  หจก.ทัศนาชลบุรี                             ที่ตั้ง   ม. 6 , ม.7
4.  บจก.โรงโม่หินศิลาพรชัย                     ที่ตั้ง   ม.7
5.  บจก.โรงโม่หินดวงตะวัน                     ที่ตั้ง   ม. 7
6.  บจก.โรงโม่หินพิบูลรัตน์                      ที่ตั้ง   ม.7
7.  บจก.สุวลี                                     ที่ตั้ง   ม.7
8.  บจก. โรงโม่หินทวีสิน                        ที่ตั้ง   ม.7
หมายเหตุ      ข้อมูล  ณ   เดือน  พฤษภาคม  2555
แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำน้ำ  ลำห้วย      1   สาย
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  
ฝาย                         1         แห่ง
บ่อน้ำตื้น                    45       บ่อ
บ่อโยก                       6        บ่อ  
บ่อบาดาล                  12        บอ
ถัง รพช.                    21        แห่ง
ถัง ค.ส.ล. (50 ลบ.ม.)   10        ชุด
ถัง ฝ. 99 (99 ลบ.ม.)     3        แห่ง
ถังน้ำ  2,000  ลิตร         2        ถัง
หมายเหตุ      ข้อมูล  ณ   เดือน  พฤษภาคม  2555
การกำจัดขยะมูลฝอย 
วิธีการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีการจัดเก็บเอง
ปริมาณขยะมูลฝอย       20 – 25    ตัน / วัน
รถเก็บขยะมูลฝอย        4  คัน  บรรทุกขยะได้ 10 ลูกบาศก์เมตร/คัน
ถังรองรับขยะ              1,500  ใบ
พนักงานเก็บ ขน ขยะ     16   คน

ค่าธรรมเนียม  กำจัดขยะมูลฝอย
หลังคาเรือน     20  บาท / เดือน
ร้านค้า           40  บาท / เดือน
โรงงานอุตสาหกรรม   300 บาท / ถัง / เดือน

 
     
     
     
 
 

Copyright ©2011 huaykapi.go.th