รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์เป็น พนง.จ้าง
รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก

รับสมัครคนงานประจำรถขยะ

สอบราคาซื้อเตาเผาศพ
ประกาศรายชื่อเพื่อเป็น พนง.จ้าง

รับสมัครพนักงานจ้าง 6 อัตรา

รับสมัคร ผช.จนท.ทั่วไป 2 อัตรา

คณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ-ควบคุมการสอบ

ประกาศรายขื่อ พนง.เพื่อแต่งตั้ง

ประกาศรายชื่อพนักงานจ้างตาภารกิจ

ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนง.จ้างตามภาระกิจ รับสมัคร ผอ.กองคลัง,หน.สนง.ปลัด
รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตรวจรับงาน คสล.หนองกระเสริม

รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ข้อมูลการจัดตั้งเทศบาลตำบลห้วยกะปิ
ประกาศผลการสอบคัดเลือก หน.ฝ่ายปกครอง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินหัวหน้าฝ่าย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก นักบริหารทั่วไป 6
เบี้ยคนพิการ

ประกาศรับสมัครงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเป็นพนังงานจ้ารับ
บสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
รับสมัครพนักงานจ้างหลายตำแหน่ง

รับสมัครนายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

หนังสือพิมพ์ประจำเดือน ก.ค. 55 - ก.ย. 55