คู่มือบริการประชาชน กองการศึกษา ทต.ห้วยกะปิ  
   
  การขอรับเงินช่วยพิเศษ(กรณีข้าราชการ,พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)  
  การขอรับบำเหน็จตกทอด(กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่ความตาย)  
  การขอรับบำเหน็จปกติ และเงินช่วยพิเศษ(กรณีลูกจ้างประจำของ อปท.ถึงแก่กรรม)  
  การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือน ของลูกจ้างประจำ อปท  
  การขอรับบำเหน็จพิเศษ(กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของ อปท.ถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่)  
  การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของ อปท  
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำของ อปท  
  คู่มือประชาชน-คืนหลักประกันสัญญา  
  คู่มือประชาชน-ภาษีบำรุงท้องที่  
  คู่มือประชาชน-ภาษีป้าย  
  คู่มือประชาชน-ภาษีโรงเรือน  
  คู่มือประชาชน-คืนหลักประกันซอง  
  งานที่ให้บริการหลักประกันซอง  
  งานที่ให้บริการหลักประกันสัญญา  
   
  คู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบ ร.1 (รับรองการตรวจสอบอาคาร)  
  คู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาต ธพ.น.4  
  คู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  
  คู่มือประชาชน การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ  
  คู่มือประชาชน การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร  
  คู่มือประชาชน การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน  
  คู่มือประชาชน การขุดดิน  
  คู่มือประชาชน การถมดิน  
  คู่มือประชาชน การยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑  
  คู่มือประชาชน การยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒  
  คู่มือประชาชน การออกใบรับรองการก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๒  
  คู่มือประชาชน การเคลื่อนย้ายอาคาร  
  คู่มือประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ  
  คู่มือประชาชน การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ  
  คู่มือประชาชน การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ  
  คู่มือประชาชน การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ  
  คู่มือประชาน การต่ออายุใบอนุญาต  
   
  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยฯ  
  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป  
  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป  
  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป  
  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล  
  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล  
  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล  
  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล  
  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
  การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  
  การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  
  การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ พื้นที่เกิน 200 ตรม  
  การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ  
  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้ำดื่มฯ  
  การขอต่ออายุการขอใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้ำดื่มฯ  
  การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ พท.ไม่เกิน 200 ตรม  
  การขออนุญาตการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้งฯ  
  การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  
  การขอใช้รถยนต์สุขาเคลื่อนที่  
   
  คู่มือประชาชนงานกฎหมาย-การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
  คู่มือประชาชนงานกฎหมาย-ศ.ร.ท  
  คู่มือประชาชนงานทะเบียนพาณิชย์-การขอจดทะเบียนพาณิชย์  
  คู่มือประชาชนงานทะเบียนพาณิชย์-การขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์  
  คู่มือประชาชนงานทะเบียนพาณิชย์-การขอยกเลิกทะเบียนพาณิชย์  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-1. แจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-2. การขอเลขที่บ้าน  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-3. การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-4. การรับแจ้งการเกิด เกิดในบ้าน,นอกบ้าน  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-5. การรับแจ้งการเกิด กรณีแจ้งสำนักทะเบียนอื่น  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-6. การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-7. การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-8. การรับแจ้งการเกิดกรณีเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียวสาถูกทอดทิ้ง  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-9. การรับแจ้งการเกิดกรณีเด็กเร่ร่อน-ไม่ปรากฎบุุพการี-ทอดทิ้ง  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-10. การพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติ  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-11. การขอหนังสือรับรองการเกิด มาตรา20-1  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-12. การรับแจ้งตาย กรณีตายในบ้าน,นอกบ้าน  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-13. การรับแจ้งตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-14. การรับแจ้งตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-15. การรับแจ้งตายกรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-16. การรับแจ้งตายกรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตายแต่ไม่พบศพ  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-17. การรับแจ้งตายกรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-18. การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-19. การรับแจ้งการย้ายออก  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-20. การรับแจ้งการย้ายเข้า  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-21. การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-22. การรับแจ้งการย้ายปลายทาง  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-23. การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-24.การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานานและไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-25. การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-26. การรับแจ้งย้ายกลับเข้าที่เดิม  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-27. การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหายหรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-28. การเพิ่มชื่อกรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ.2499  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-29. การเพิ่มชื่อกรณีการใช้สูติบัตรใบแจ้งการย้ายที่อยู่หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-30. การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศหรือเกิดในต่างประเทศ ฯ  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-31. การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-32. การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ ฯCer  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-33. การเพิ่มชื่อกรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อโดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-34. การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านโดนไม่มีหลักฐานมาแสดง  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-35. การเพิ่มชื่อเด็กอนาถาซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลหน่วยงานเอกชน  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-36. การเพิ่มชื่อบุคคลที่ได้มีการลงรายการ--ตายหรือจำหน่าย  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-37. การเพิ่มชื่อกรณีคนไม่มีสัญชาติไทย ที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-38. การเพิ่มชื่อกรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวร  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-39. การเพิ่มชื่อกรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทย ต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฏหมาย  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-40. การเพิ่มชื่อกรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทยฯ  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-41. การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทยโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายฯ  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-42. การเพิ่มชื่อกรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-43. การเพิ่มชื่อกรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทยซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-44. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีมีชื่อและรายการมากกว่า1แห่ง  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-45. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-46. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-47. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรแก้ไขสัญชาติเจ้าของประวัติจากสัญชาติอื่นหรือไม่มีสัญชาติเป็นสัญชาติไทย  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-48. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรแก้ไขสัญชาติเจ้าของประวัติจากสัญชาติไทยหรือไม่มีสัญชาติเป็นสัญชาติอื่น  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-49. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรแก้ไขสัญชาติของบิดารมารดาของเจ้าของประวัติจากสัญชาติอื่นไม่มีสัญชาติเป็นสัญชาติไทย  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-50. การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-51. การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-52. การเปลี่ยนชื่อตัวตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-53. การอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุล กรณีเป็นผู้มีสิทธิอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุลจะอนุญาตให้ผู้มีสัญชาติไทยผู้ใดร่วมใช้ชื่อสกุล  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-54. การอนุญาตให้บุคคลสัญชาติไทยร่วมใช้ชื่อสกุล กรณีผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลตายแล้วหรือศาลมีคำสั่งถึงที่สุดว่าเป็นผู้สาบสูญ  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-55. การอนุญาตให้บุคคลสัญชาติไทยร่วมใช้ชื่อสกุล กรณีผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลมีชีวิตอยู่  
  คู่มือประชาชนงานปกครอง-56. การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.2543  
  คู่มือประชาชนงานสวัสดิการสังคม-คู่มือประชาชนเบี้ยคนพิการ  
  คู่มือประชาชนงานสวัสดิการสังคม-คู่มือประชาชนเบี้ยผู้ป่วยเอดส์  
  คู่มือประชาชนงานสวัสดิการสังคม-คู่มือประชาชนเบี้ยยังชีผู้สูงอายุ  
  คู่มือประชาชนงานสวัสดิการสังคม-เบี้ยยังชีพ