ตรวจรับงาน ถ.หินคลุก+วางท่อ ม.5
ตรวจรับงาน ถ.หินคลุก+วางท่อ ม.3

สอบราคาจ้างเหมา ถ.หินคลุก+วางท่อ สายหนองสมอ 4 ม.3

สอบราคาจ้างเหมา ถ.หินคลุก+วางท่อ สายหนองสมอ 4 (ข้างบ้านยายปลูก )ม.3

สอบราคาจ้างเหมา ถ.คสล.+วางท่อ สายไหหลำ 1 ม.6

สอบราคาจ้างเหมา ถ.หินคลุก+วางท่อ ซอยแยกจาก ถ.ห้วยกะปิ

สอบราคาจ้างเหมารางระบาย้ำ คสล. ม.4

ประกวดราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ในเขตเทศบาล

ผลการประมูลการจ้างเหมา ถ.คสล.ม.5

ตรวจรับงาน วางท่อ คสล. ม.1

จ้างเหมาก่อสร้าง ถ.หินคลุก+วางท่อ
จ้างเหมาก่อสร้าง คสล.+วางท่อ ม.5

สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถโดยสาร

สอบราคาจ้างดูดฉีดล้างท่อ

จ้างเหมาวางท่อประปา ม.1

ผลการประมูลจ้างเหมา ม.5

ตรวจรับงานโรงจอดรถ

ประกาศสอบราคาวางท่อระบายน้ำ ม.1

ประกาศสอบราคาปรับปรุงผิวถนน ม.7

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อ ม.1
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา สร้างถนน+วางท่อ ม.5

ตรวจรับงาน ม.4

สอบราคาจ้างเหมา ม.2

ผลสอบราคาขยายเขตประปา คีรีนคร 11 ม.7

ผลสอบราคาขยายเขตประปา คีรีนคร 10 ม.7

ผลสอบราคาขยายเขตประปา คีรีนคร 12 ม.7

สอบราคารถยนต์บรรทุก(ดีเซล) 1 คัน

ผลการสอบราคารถยนต์บรรทุก 6 ล้อ

ตรวจรับงาน คสล.+วางท่อ ม.4

จ้างเหมาก่อสร้าง ถ.หินคลุก+วางท่อ

จ้างเหมาขยายเขตประปา ม.1

จ้างเหมาก่อสร้าง ถ.หินคลุก +วางท่อ ม.6

สอบราคาจ้างขยายเขตน้ำประปา คีรีนคร 10 ม.7

สอบราคาจ้างขยายเขตน้ำประปา คีรีนคร 11 ม.7

สอบราคาจ้างขยายเขตน้ำประปา คีรีนคร 12 ม.7

ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกเทท้าย

ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)

จ้างเหมา ถ.หินคลุก+วางท่อระบายน้ำ ม.6

สอบราคาขายยเขตจำหน่ายประปา ม.1

ผลการดำเนินงานตามแบบ ผด.2 ปี 2558

สอบราคาก่อสร้าง ถ.หินคลุก+วางท่อ ม.4
สอบราคาก่อสร้าง ถ.หินคลุก+วางท่อ ม.6
สอบราคาจ้างเหมา ถ.คสล. ม.4

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถ.โรงจอดรถ

สอบราคาจ้างเหมารับทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอย

สอบราคาจ้างสร้างโรงจอดรถ ทต.ห้วยกะปิ
สอบราคาจ้างสร้าง ถ.คสล.+วางท่อ ม.4

ผลเรื่องขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด

ผลสอบราคาจ้างเหมา ถ.หินคลุก+วางท่อ ม.6

ผลการประมูล ถ.แอสฟัลท์+วางท่อ ม.5

ผลการประมูล ถ.แอสฟัลท์+วางท่อ ม.4

ผลการประมูล ถ.คอนกรีต+วางท่อ ม.4

ผลสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน ศพด.

ตรวจรับงาน ถ. คสล ม.2,ม.3

จัดซื้อสื้อการเรียนการสอน

จ้างเหมา ถนนหินคลุก+วางท่อ ม.6
จ้างเหมาก่อสร้าว ถนน คสล+วางท่อ ม.4

จ้างเหมา ถนนแอสฟัลท์ติก+วางท่อ ม.5

จ้างเหมา ถนนแอสฟัลท์ติก+วางท่อ ม.4

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง

ตรวจรับงานปูพื้สนามเด็กเล็ก

ตรวจรับจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ
ผลสอบราคาปูพื้นสนามเด็กเล่น
จัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง 2 รายการ

ผลสอบราคา ถ.หินคลุก+วางท่อ ม.6

ผลสอบราคา ถ.หินคลุก+วางท่อ ม.4

ผลสอบราคา ถ.หินคลุก+วางท่อ ม.3

ปูพื้นสนามเด็กเล่น

ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.4

|รับสมัครคนงานประจำรถขยะ

ประกาศรายชื่อ พนงจ้า

ผลการประมูล ก่อสร้างลาน คสล. ม.4
ตรวจรับงานถนนสายวสิกรัตน์

ตรวจรับงาน คสล. ห้วยกะปิ 6

งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2556

รายรับ-จ่าย เดือน พ.ย. 56

อนุมัติจัดซื้อเตาเผา

จ้างเหมาถนนหินตลุก+วางท่อ

จ้างเหมาสร้างโรงจอดรถ ทต.ห้วยกะปิ

จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก ม.3

จ้างเหมาถนนหินคลุก+วางท่อ ม.6

ตรวจรับงาน ถนน คสล. ม.4

สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด ในเขต

จ้างเหมาก่อสร้าง คสล.+วางท่อระบายน้ำ

จ้างเหมาสร้าง ถนน คสล. ห้วยกะปิ 7

จ้างซ่อมแซมผิวถนนฯ

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ม.4

ตรวจรับงาน รั้วรอบศาลาประชาคม

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ม.1,ม.3

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ม.4,ม.6

ตรวจรับงาน คสล.หนองกระเสริม

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ม.4,ม.6

ตรวจรับงานสร้างรั้วศาลประชาคม

ประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ คสล+วางท่อ ม.4

ประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์คสล+วางท่อ ม.1,3

ประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ถ.แอสฟัลติก+วางท่อ

ประกวดราคา ก่อสร้างถนน คสล+วางท่อ

ตรวจรับงาน ถนน คสล. ม.5

ตรวจรับงาน วางท่อระบานน้ำ

สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น

ตรวจรับงาน คีรีนคร 6/2 ม.2

ตรวจรับงานห้วยกะปิ 16/4 ม.4

กำหนดตรวจรับงานปรับปรุงผิวจราจร

ประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างถน

จัดซื้อเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ศื่อการเรียน
รายละเอียดเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ศื่อการสอน
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศาลาประชาคมด้วย

สอบราคาซ่อมแซมถนนสายศีริ 4,6 ม.2
สอบราคาก่อสร้างถนนหินคลุก+วางท่อ 14/1

สอบราคาก่อสร้างถนนหินคลุก+วางท่อ 6/2

สอบราคาปรับปรุงผิวถนน ถ.คคีรีนคร 8/2

สอบราคาก่อสร้างรั้วศาลาประชาคม ม.4

สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน

คืนเงินรับฝากที่ค้างนาน

สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตู้ตั้งพื้น

ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อ+ปรับปรุงพื้นลานกีฬา
กำหนดตรวจรับงาน ถนน คสล. หนองกระเสริม

รายรับ-รายจ่าย เดือน ต.ค.-ธ.ค.55
สอบราคาจ้างเหมาเช่าร

สอบราคาจ้างเหมาฉีดล้างท่อระบายน้ำ
สอบราคาซ่อมแซมผิวถนน ม.1

ตรวจรับงานปรับปรุงผิวจราจร ม.1

ตรวจรับงานปรับปรุงผิวจราจร ม.2

โครงการซ่อมแซมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

โครงการก่อสร้างรั้วรอบศาลาประชาคม
โครงการฉีดล้างท่อระบายน้ำด้วยรถดูดฉีด
ตรวจรับงานปรับปรุงพื้นลานกีฬา ม.4
ตรวจรับงานจ้างหมาปรับปรุงผิวถนน

กำหนดวันตรวจรับรถยนต์ตรวจการณ์

กำนหดวันตรวจรับงานรถบรรทุกขยะ

ผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนกส์ ม.4
ผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนกส์ ม.5

กำหนดวันตรวจรับงานวางท่อระบายน้ำ

ตรวจรับจัดซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กเล็ก

กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงาน

ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์
จ้างเหมาปรับปรุงพื้นผิวลานกีฬา ม.4
จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หนองกระเสริม 1
สอบราคาปรับปรุงผิวจราจร ห้วยกะปิ 10
สอบราคาปรับปรุงผิวจราจร ถ.ห้วยกะปิ 1
สอบราคาปรับปรุงผิวจราจร ถ.ศีรีนคร 9/2
สอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก

ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ

ประมูลซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ด้วยระบบอิเล็ดทรอนิกส
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะด้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์

สอบราคาซื้อเตาเผาขยะ

สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งประตูม้วน

สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์

จ้างเหมาก่อสร้างหลังคาและปูสนามเด็กเล่น สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

จ้างเหมาก่อสร้างเรือนเพาะชำ

จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ถ.ห้วยกะปิ 16

จ้างเหมาก่อสร้างหลังคาและปูสนามเด็กเล่น

สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
จ้างเหมาก่อสร้างเรือนเพาะชำ
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ถ.ห้วยกะปิ 16
สอบราคาเช่ารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศาลาประชาคมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างเหมาดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำฝาท่อพักตะแกรงเหล็ก จำนวน 40 ฝา
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถ.แอสฟัลท์ติก สายเพิ่มพูนทรัพย์ 1/1
สอบราคาจ้างเหมาขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณถนนห้วยกะปิ 12
สอบราคาจ้างเหมาขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สายคีรีนคร 6
สอบราคาจ้างเหมาขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สายคีรีนคร 4
สอบราคาจ้างเหมาขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สายคีรีนคร 3

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ คสล. บริเวณศาลาประชาคม ม.4
สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.สายห้วยกะปิ 4
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัล์ติกคอนกรีต
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วรอบ ศพด.บ้านชากพุดซา
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ
สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.สายหนองสมอ 2
สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.สายคีรีนคร 1