เทศบาลตำบลห้วยกะปิ  ตั้งอยู่เลขที่  9/29  หมู่ที่  4  ตำบลห้วยกะปิ  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี 5 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดชลบุรี  5   กิโลเมตร   มีเนื้อที่โดยประมาณ  14.5 ตารางกิโลเมตร  หรือ  9,062  ไร่  จัดตั้ง เป็นเทศบาลตำบลห้วยกะปิ เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2550

อาณาเขตและเขตการปกครอง

ทิศเหนือ       จรดเทศบาลเมืองบ้านสวนและองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก  อำเภอเมืองชลบุรี

ทิศใต้   จรดเทศบาลตำบลเหมืองและเทศบาล เมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี

ทิศตะวันออก จรดองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง ข้างคอก  อำเภอเมืองชลบุรี

ทิศตะวันตก   จรดเทศบาลตำบลเสม็ด  และเทศบาลเมืองอ่างศิลาโดยมีแนวถนนสุขุมวิทกั้นเขตแดน

ตารางสถิติจำนวนประชากรย้อนหลัง

ปี พ.ศ. หญิง (คน)   ชาย (คน)   รวม    บ้าน (หลัง)

 2550     4,931          4,483      9,414      5,501

 2551     5,020          4,554      9,574      5,957

 2552     5,375          4,861     10,236     6,459

 2553     5,776          5,192     10,968     6,605

 2554     6,113          5,429     11,542     6,796

 2555     6,558          5,846     12,404     7,163

 2556     6,651          5,915     12,566     7,733

 2557     6,888           6,169      13,057    7,801

 2558     7,394           6,620      14,014    8,331

 2559     7,581           6,830      14,411    8,799

 2560     7,857           7,024      14,881    9,040

จำนวนประชากรแฝง 2,541 คน

  • จำนวนประชากรที่พิการหรือทุพลภาพหรือป่วยเรื้อรังในเขตพื้นที่ 172 คน

  • ความหนาแน่นของประชากร 1,026 คน/ตร.กม.

- อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร ตั้งแต่ ปี 2555-2556  ร้อยละ 1.30

- อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร ตั้งแต่ ปี 2557-2558  ร้อยละ 1.84%

- อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร ตั้งแต่ ปี 2559-2560  ร้อยละ 0.93%

 หมายเหตุ ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม   2560