สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจักจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ธันวาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560