สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม - มกราคม 2564
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลห้วยกะปิ
คำสั่งเทศบาลตำบลห้วยกะปิ  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ
คู่มือการปฏิบัติงาน ตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร
ดัชนีสืบค้นแฟ้มข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

 

  ดัชนีสืบค้นแฟ้มข้อมูล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลห้วยกะปิ
 
หมายเลขแฟ้ม ชื่อเอกสาร/ข้อมูล หมายเหตุ สถานที่เก็บ
1 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน มาตรา 7 (1) ตู้หน้าสำนักงานเทศบาล ชั้น 2
2 สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน มาตรา 7 (2) ตู้หน้าสำนักงานเทศบาล ชั้น 2
3 สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ มาตรา 7 (3) ตู้หน้าสำนักงานเทศบาล ชั้น 2
4 กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง มาตรา 7 (4) ตู้หน้าสำนักงานเทศบาล ชั้น 2 

 

  ดัชนีสืบค้นแฟ้มข้อมูล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลห้วยกะปิ
 
หมายเลขแฟ้ม ชื่อเอกสาร/ข้อมูล หมายเหตุ สถานที่เก็บ
1 ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว มาตรา 9 (1) ตู้หน้าสำนักงานเทศบาล ชั้น 2
2 นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4) มาตรา 9 (2) ตู้หน้าสำนักงานเทศบาล ชั้น 2
3 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังดำเนินการ มาตรา 9 (3) ตู้หน้าสำนักงานเทศบาล ชั้น 2
3-1 แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี มาตรา 9 (3) ตู้หน้าสำนักงานเทศบาล ชั้น 2
3-2 งบประมาณรายจ่ายประจำปี มาตรา 9 (3) ตู้หน้าสำนักงานเทศบาล ชั้น 2
3-3 แผนการดำเนินงานประจำปี มาตรา 9 (3) ตู้หน้าสำนักงานเทศบาล ชั้น 2
3-4 รายงานการติดตามและประเมินผล มาตรา 9 (3) ตู้หน้าสำนักงานเทศบาล ชั้น 2
4 คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหนที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน มาตรา 9 (4)  ตู้หน้าสำนักงานเทศบาล ชั้น 2
5 สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในมาตรา 7 วรรคสอง มาตรา 9 (5) ตู้หน้าสำนักงานเทศบาล ชั้น 2
6 สัมปทาน
สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
-สัญญาอื่นๆ
ม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ตาม ม.9(5)
มาตรา 9 (6) ตู้หน้าสำนักงานเทศบาล ชั้น 2
7 มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยคณะรัฐมนตรี มาตรา 9 (7) ตู้หน้าสำนักงานเทศบาล ชั้น 2
8 ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด มาตรา 9 (8) ตู้หน้าสำนักงานเทศบาล ชั้น 2
8-1 ประกาศประกวดราคา – สอบราคา มาตรา 9 (8) ตู้หน้าสำนักงานเทศบาล ชั้น 2
8-2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ส.ข.ร.1) มาตรา 9 (8) ตู้หน้าสำนักงานเทศบาล ชั้น 2
8-5 งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ มาตรา 9 (8) ตู้หน้าสำนักงานเทศบาล ชั้น 2

 

  ดัชนีสืบค้นแฟ้มข้อมูล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลห้วยกะปิ
 
 ชื่อเอกสาร/ข้อมูล  สถานที่เก็บ
 รายงานอื่นๆ  
รายงานทางการเงิน ติดที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าสำนักงานเทศบาล
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ติดที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าสำนักงานเทศบาล 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ติดที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าสำนักงานเทศบาล 
รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ติดที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าสำนักงานเทศบาล 
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ติดที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าสำนักงานเทศบาล 
รายงานประจำปี  
 หนังสือ  
รายงานกิจการ หน่วยงานอื่น ตู้หน้าสำนักงานเทศบาล    ชั้น 1
วารสารหน่วยงานอื่น ตู้หน้าสำนักงานเทศบาล    ชั้น 1
จุลสาร/หนังสือพิมพ์หน่วยงานอื่น ตู้หน้าสำนักงานเทศบาล    ชั้น 1
ข้อมูลท่องเที่ยว ตู้หน้าสำนักงานเทศบาล    ชั้น 1
คู่มือ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ตู้หน้าสำนักงานเทศบาล    ชั้น 1