รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
หลักเกณฑ์บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
บัญชีเงินเดือนข้าราชการ
บัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑ์
พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 7)2550.pdf
ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยการละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่น
พรบ.เทศบาล 2496
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง