เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ 

Login Form

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การการประเมินผลการปฎิบัติงาน
หลักเกณฑ์การการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตในรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การเว้นระยะห่างทางสังคมกับ 8 วิธีหนี COVID-19
New  Normal วิถีชีวิตใหม่ในโลกใบเดิมกับยุคโควิด-19
ความปกติใหม่ฐานชีวิตใหม่ New normal
มือสกปรกมาก!!!
8 วิธีป้องกันโควิด-19
10 พฤติกรรมเคยชินเสี่ยงโควิด-19
โควิด-19 ป้องกันได้
การเลือกซื้อเจลแอลกอฮอล์ ป้องกันสินค้าปลอม
"5 ล" ลดความเสี่ยงเลี่ยงโควิด-19
ป้องกัน ไวรัสโดวิด-19 ด้วย...
รู้จักโควิด-19 ไหมเอ่ย?
การรับมือโควิด-19 ในช่วงฤดูฝน
โควิด 19 ติดต่ออย่างไร
เช็คอาการด่วน ติดโควิด 19 หรือ แค่ไข้หวัด
10 จุดสะสม Covid 19
คำแนะนำการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ COVID-19
7 วิธีดูแลบ้านและคนในครอบครัวให้ห่างไกลจาก COVID-19
เทคนิคการล้างมือให้ห่างไกลไวรัส "โควิด19"
 วิธีป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่ 2019
เรื่องควรรู้ COVID - 19
How to...การรับมือ COVID19 ในหน้าฝน
9 วิธีหนี โควิด-19
หน้ากากอนามัยป้องกันโรค
คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน "สู้!โควิด-19 ไปด้วยกัน"
มารู้จัก..ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
 

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559
ประกาศสภาเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
ประกาศสภาเทศบาล เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
ประกาศสภาเทศบาล เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ
ประกาศสภาเทศบาล เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
ประกาศสภาเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
ประกาศสภาเทศบาล เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
ประกาศสภาเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561
ประกาศสภาเทศบาล เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561